دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2010 congelat [ca] congelat تلفظ 0 رأی
06/03/2010 acústic [ca] acústic تلفظ 0 رأی
06/03/2010 esborrar [ca] esborrar تلفظ 0 رأی
06/03/2010 Abelló [ca] Abelló تلفظ 0 رأی
06/03/2010 Serrat [ca] Serrat تلفظ 0 رأی
06/03/2010 prat [ca] prat تلفظ 0 رأی
06/03/2010 Vallès [ca] Vallès تلفظ 0 رأی
06/03/2010 Moscou [ca] Moscou تلفظ 0 رأی
06/03/2010 segons [ca] segons تلفظ 0 رأی
03/03/2010 regle [ca] regle تلفظ 0 رأی
03/03/2010 llibreter [ca] llibreter تلفظ 0 رأی
03/03/2010 travallengua [ca] travallengua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 aprenentatge [ca] aprenentatge تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 enllà [ca] enllà تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 oceà [ca] oceà تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 taquilla [ca] taquilla تلفظ 0 رأی
03/03/2010 atrevit [ca] atrevit تلفظ 0 رأی
03/03/2010 recinte [ca] recinte تلفظ 0 رأی
03/03/2010 finca [ca] finca تلفظ 0 رأی
03/03/2010 comptar [ca] comptar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 cenotafi [ca] cenotafi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 deixaran [ca] deixaran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 article [ca] article تلفظ 1 رأی
19/02/2010 impossible [ca] impossible تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 abreujadament [ca] abreujadament تلفظ 0 رأی
19/02/2010 estornudar [es] estornudar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 estrafalario [es] estrafalario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 estrangulación [es] estrangulación تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 absorto [es] absorto تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 abstinentment [ca] abstinentment تلفظ 0 رأی