دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2014 flangiato [it] flangiato تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Cracovia [it] Cracovia تلفظ 0 رأی
21/05/2012 guerre napoleoniche [it] guerre napoleoniche تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Carpazi [it] Carpazi تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Cornovaglia [it] Cornovaglia تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Dardanelli [it] Dardanelli تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Delhi [it] Delhi تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Edinburgo [it] Edinburgo تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Groenlandia [it] Groenlandia تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Giacarta [it] Giacarta تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Kiev [it] Kiev تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Leningrado [it] Leningrado تلفظ 0 رأی
21/05/2012 erta [it] erta تلفظ 0 رأی
21/05/2012 ergo [it] ergo تلفظ 0 رأی
21/05/2012 erezione [it] erezione تلفظ 0 رأی
21/05/2012 ergastolano [it] ergastolano تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Eraclio [it] Eraclio تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Eracle [it] Eracle تلفظ 0 رأی
21/05/2012 celarsi [it] celarsi تلفظ 0 رأی
22/02/2011 stracannaggio [it] stracannaggio تلفظ 0 رأی
22/02/2011 tabellario [it] tabellario تلفظ 0 رأی
22/02/2011 mioplastico [it] mioplastico تلفظ 0 رأی
22/02/2011 miopatia [it] miopatia تلفظ 0 رأی
22/02/2011 stracannatura [it] stracannatura تلفظ 0 رأی
22/02/2011 straccadenti [it] straccadenti تلفظ 0 رأی
22/02/2011 straccaganasce [it] straccaganasce تلفظ 0 رأی
22/02/2011 straccare [it] straccare تلفظ 0 رأی
22/02/2011 straccarsi [it] straccarsi تلفظ 0 رأی
22/02/2011 stradivario [it] stradivario تلفظ 0 رأی
22/02/2011 stragiudiziale [it] stragiudiziale تلفظ 0 رأی