کاربر:

m_asadi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 منويات [fa] منويات تلفظ 0 رأی
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک تلفظ 0 رأی
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب تلفظ 0 رأی
05/06/2013 چغک [fa] چغک تلفظ 0 رأی
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره تلفظ 0 رأی
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] لازم الاتباع تلفظ 0 رأی
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت تلفظ 0 رأی
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع تلفظ 1 رأی
04/06/2013 منوط [fa] منوط تلفظ 2 رأی
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب تلفظ 0 رأی
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان تلفظ 0 رأی
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف تلفظ 0 رأی
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه تلفظ 0 رأی
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد تلفظ 0 رأی
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو تلفظ 0 رأی
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض تلفظ 0 رأی
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم تلفظ 0 رأی
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن تلفظ 0 رأی