دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 بصره [fa] بصره تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تباین [fa] تباین تلفظ 1 رأی
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا تلفظ 0 رأی
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 منويات [fa] منويات تلفظ 0 رأی
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک تلفظ 0 رأی
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب تلفظ 0 رأی
05/06/2013 چغک [fa] چغک تلفظ 0 رأی
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره تلفظ 0 رأی
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت تلفظ 0 رأی
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع تلفظ 1 رأی
04/06/2013 منوط [fa] منوط تلفظ 3 رأی
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب تلفظ 0 رأی
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان تلفظ 0 رأی
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف تلفظ 0 رأی
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه تلفظ 0 رأی