دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2013 رانندگی کردن [fa] رانندگی کردن تلفظ 0 رأی
27/07/2013 اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ [fa] اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پوست درخت [fa] پوست درخت تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پر [fa] پر تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تَر [fa] تَر تلفظ 0 رأی
27/07/2013 مکان‌ هندسی [fa] مکان‌ هندسی تلفظ 0 رأی
27/07/2013 ترخيص [fa] ترخيص تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] پاشنه آشیل تلفظ 0 رأی
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] صدای بوم بوم تلفظ 0 رأی
19/06/2013 سخنور [fa] سخنور تلفظ 0 رأی
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] كلاهبرداري تلفظ 0 رأی
19/06/2013 واكه [fa] واكه تلفظ 0 رأی
14/06/2013 حکام [fa] حکام تلفظ 0 رأی
14/06/2013 هوانورد [fa] هوانورد تلفظ 0 رأی
14/06/2013 مترصد [fa] مترصد تلفظ 0 رأی
14/06/2013 ژانر [fa] ژانر تلفظ 0 رأی
13/06/2013 مقتدرانه [fa] مقتدرانه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 رگال [fa] رگال تلفظ 0 رأی
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن تلفظ 2 رأی
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد تلفظ 0 رأی