دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/01/2014 ندی [fa] ندی تلفظ 0 رأی
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند تلفظ 0 رأی
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين تلفظ 0 رأی
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت تلفظ 0 رأی
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل تلفظ 0 رأی
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع تلفظ 0 رأی
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri تلفظ 1 رأی
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم تلفظ 0 رأی
27/07/2013 براب [fa] براب تلفظ 0 رأی
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه تلفظ 1 رأی
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند تلفظ 1 رأی
27/07/2013 سیر [fa] سیر تلفظ 0 رأی
27/07/2013 فکسنی [fa] فکسنی تلفظ 0 رأی
27/07/2013 دانش پژوه [fa] دانش پژوه تلفظ 2 رأی
27/07/2013 دقيقاً [fa] دقيقاً تلفظ 0 رأی
27/07/2013 ایلا [fa] ایلا تلفظ 0 رأی
27/07/2013 توسروندانی [fa] توسروندانی تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تداعی [fa] تداعی تلفظ 0 رأی
27/07/2013 کرند غرب [fa] کرند غرب تلفظ 0 رأی
27/07/2013 رفض [fa] رفض تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پرتی [fa] پرتی تلفظ 0 رأی
27/07/2013 متعبد [fa] متعبد تلفظ 0 رأی
27/07/2013 زور [fa] زور تلفظ 0 رأی
27/07/2013 دست اندرکار [fa] دست اندرکار تلفظ 0 رأی
27/07/2013 ميانكوه [fa] ميانكوه تلفظ 0 رأی
27/07/2013 رانندگی کردن [fa] رانندگی کردن تلفظ 0 رأی