دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/05/2014 ياد بگيرم [fa] ياد بگيرم تلفظ 0 رأی
09/05/2014 تحت تسلط [fa] تحت تسلط تلفظ 0 رأی
09/05/2014 مار کبرا [fa] مار کبرا تلفظ 0 رأی
09/05/2014 بسیارکننده [fa] بسیارکننده تلفظ 1 رأی
09/05/2014 بخشایندگی [fa] بخشایندگی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 بخشاینده [fa] بخشاینده تلفظ 0 رأی
09/05/2014 اهریمنی [fa] اهریمنی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 نمایشگاه کتاب [fa] نمایشگاه کتاب تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاست گذار [fa] سیاست گذار تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] سیاست گذاری تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاست زور [fa] سیاست زور تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاست بازی [fa] سیاست بازی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 محوری [fa] محوری تلفظ 0 رأی
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] کوتاه مدّت تلفظ 0 رأی
09/05/2014 کلیدی [fa] کلیدی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاست مدار [fa] سیاست مدار تلفظ 0 رأی
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] سیاسی شدن تلفظ 0 رأی
09/05/2014 احساساتي [fa] احساساتي تلفظ 0 رأی
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي تلفظ 0 رأی
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان تلفظ 0 رأی
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ تلفظ 0 رأی
07/05/2014 30 [fa] 30 تلفظ 0 رأی
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف تلفظ 0 رأی
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه تلفظ 1 رأی
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی تلفظ 0 رأی
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid تلفظ 0 رأی
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران تلفظ 0 رأی
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن تلفظ 0 رأی
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی تلفظ 0 رأی