دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2014 میکرونزی [fa] میکرونزی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] پاپوآ گینه نو تلفظ 0 رأی
28/05/2014 ساموآ [fa] ساموآ تلفظ 0 رأی
28/05/2014 اسلوواکی [fa] اسلوواکی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] لیختن اشتاین تلفظ 1 رأی
28/05/2014 تایوان [fa] تایوان تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سری لانکا [fa] سری لانکا تلفظ 0 رأی
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] جمال میرصادقی تلفظ 0 رأی
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] بزرگ علوی تلفظ 0 رأی
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور تلفظ 0 رأی
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده تلفظ 0 رأی
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد تلفظ 0 رأی
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری تلفظ 0 رأی
26/05/2014 تعاون [fa] تعاون تلفظ 0 رأی
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] زعفران سرگل تلفظ 0 رأی
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] مرغ شکاری تلفظ 0 رأی
20/05/2014 سرراست [fa] سرراست تلفظ 0 رأی
20/05/2014 رجزخوانی [fa] رجزخوانی تلفظ 0 رأی
20/05/2014 غبارروبی [fa] غبارروبی تلفظ 0 رأی
20/05/2014 منبت کاری [fa] منبت کاری تلفظ 0 رأی
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] کیلومتر مربع تلفظ 0 رأی
18/05/2014 حیله و مکر [fa] حیله و مکر تلفظ 0 رأی
18/05/2014 پاگشا [fa] پاگشا تلفظ 0 رأی
18/05/2014 پادرمیانی [fa] پادرمیانی تلفظ 0 رأی
18/05/2014 پالون [fa] پالون تلفظ 0 رأی
18/05/2014 حیله‌گر [fa] حیله‌گر تلفظ 0 رأی
18/05/2014 مکرآمیز [fa] مکرآمیز تلفظ 0 رأی
10/05/2014 غیرعمدی [fa] غیرعمدی تلفظ 0 رأی
10/05/2014 زمان بندی [fa] زمان بندی تلفظ 0 رأی
10/05/2014 خورشیدی [fa] خورشیدی تلفظ 0 رأی