دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/08/2014 ملی گرایی [fa] ملی گرایی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 ملی گرا [fa] ملی گرا تلفظ 0 رأی
07/08/2014 قوم گرایی [fa] قوم گرایی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 محافظه کاری [fa] محافظه کاری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نئونازیسم [fa] نئونازیسم تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نو محافظه کار [fa] نو محافظه کار تلفظ 0 رأی
07/08/2014 راه پیمایی [fa] راه پیمایی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فعّال ِ سیاسی [fa] فعّال ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 جنبش ِ سبز [fa] جنبش ِ سبز تلفظ -1 رأی
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] یورگن هابرماس تلفظ 0 رأی
04/07/2014 اتیوپی [fa] اتیوپی تلفظ 0 رأی
04/07/2014 گرنادا [fa] گرنادا تلفظ 0 رأی
04/07/2014 سیرالئون [fa] سیرالئون تلفظ 0 رأی
04/07/2014 اسلواکی [fa] اسلواکی تلفظ 0 رأی
17/06/2014 موسس شركت [fa] موسس شركت تلفظ 0 رأی
17/06/2014 کار آفرين [fa] کار آفرين تلفظ 0 رأی
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] اوراق بهادار تلفظ 0 رأی
17/06/2014 عدد اصلی [fa] عدد اصلی تلفظ 0 رأی
17/06/2014 تکواژ [fa] تکواژ تلفظ 0 رأی
17/06/2014 تصریف [fa] تصریف تلفظ 0 رأی
17/06/2014 حکیمانه [fa] حکیمانه تلفظ 0 رأی
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] کشتار جمعی تلفظ 0 رأی
17/06/2014 مربيگری [fa] مربيگری تلفظ 0 رأی
17/06/2014 صدام حسین [fa] صدام حسین تلفظ 0 رأی
17/06/2014 سوختگیری [fa] سوختگیری تلفظ 0 رأی
17/06/2014 فرسودگی [fa] فرسودگی تلفظ 0 رأی
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] سنگ یادبود تلفظ 0 رأی
01/06/2014 چاره آراستن [fa] چاره آراستن تلفظ 0 رأی
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] چاره‌بردار تلفظ 0 رأی
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] چاره‌پذیر تلفظ 0 رأی