دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات تلفظ 0 رأی
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران تلفظ 4 رأی
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری تلفظ 2 رأی
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] سلسله مراتب تلفظ 0 رأی
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] شب ِ شعر تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] انتخابات ِ محلی تلفظ 1 رأی
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] کتاب ِ پرفروش تلفظ 0 رأی
07/08/2014 افراط گرا [fa] افراط گرا تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] کثرت گرایی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نقد ِ کتاب تلفظ 0 رأی
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] موسیقی ِ سنتی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] از نظر ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] غیر ِ قابل ِ قبول تلفظ 0 رأی
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] بدون ِ نتیجۀ قطعی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] حکومت ِ دینی تلفظ 1 رأی
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] رهبر ِ معظم تلفظ 1 رأی
07/08/2014 فدرال [fa] فدرال تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] انزوا طلبی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انزوا طلب [fa] انزوا طلب تلفظ 0 رأی
07/08/2014 امپریالیست [fa] امپریالیست تلفظ 1 رأی
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] ایدآلیسم تلفظ 0 رأی
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] مشروطه خواهی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] مشروطه خواه تلفظ 0 رأی
07/08/2014 ملی گرایی [fa] ملی گرایی تلفظ 2 رأی