دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2013 110 [fa] 110 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 95 [fa] 95 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 96 [fa] 96 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 92 [fa] 92 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 87 [fa] 87 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 86 [fa] 86 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 94 [fa] 94 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 89 [fa] 89 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 91 [fa] 91 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 85 [fa] 85 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 88 [fa] 88 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 98 [fa] 98 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 93 [fa] 93 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 97 [fa] 97 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 بنیامین [fa] بنیامین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 جمهوری [fa] جمهوری تلفظ 1 رأی
30/05/2013 آزادی [fa] آزادی تلفظ 1 رأی
30/05/2013 محمد [fa] محمد تلفظ 0 رأی
30/05/2013 امنیت [fa] امنیت تلفظ 0 رأی
30/05/2013 اصفهان [fa] اصفهان تلفظ 1 رأی
30/05/2013 دوست [fa] دوست تلفظ 2 رأی
30/05/2013 گفتَن [fa] گفتَن تلفظ 0 رأی
30/05/2013 کرمانشاه [fa] کرمانشاه تلفظ 1 رأی
30/05/2013 بابا [fa] بابا تلفظ 2 رأی
30/05/2013 هلما [fa] هلما تلفظ 0 رأی
30/05/2013 آرمین [fa] آرمین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 اقیانوس [fa] اقیانوس تلفظ 0 رأی
30/05/2013 ورامین [fa] ورامین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 کرج [fa] کرج تلفظ 0 رأی
30/05/2013 نظرآباد [fa] نظرآباد تلفظ 0 رأی