دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/06/2009 intranet [en] intranet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 zettabyte [en] zettabyte تلفظ 0 رأی
15/06/2009 gigahertz [en] gigahertz تلفظ 0 رأی
15/06/2009 FireWire [en] FireWire تلفظ 0 رأی
15/06/2009 emulation [en] emulation تلفظ 0 رأی
15/06/2009 debugger [en] debugger تلفظ 0 رأی
15/06/2009 data set [en] data set تلفظ 0 رأی
15/06/2009 database [en] database تلفظ -1 رأی
15/06/2009 data [en] data تلفظ -1 رأی
15/06/2009 cyberspace [en] cyberspace تلفظ -1 رأی
15/06/2009 cybercrime [en] cybercrime تلفظ 0 رأی
15/06/2009 compiler [en] compiler تلفظ 0 رأی
15/06/2009 buffer [en] buffer تلفظ -1 رأی
15/06/2009 WhoIs [en] WhoIs تلفظ 0 رأی
15/06/2009 telnet [en] telnet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 proxy server [en] proxy server تلفظ 0 رأی
15/06/2009 pharming [en] pharming تلفظ 0 رأی
15/06/2009 phishing [en] phishing تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 newsgroup [en] newsgroup تلفظ -1 رأی
15/06/2009 netiquette [en] netiquette تلفظ 0 رأی
15/06/2009 LISTSERV [en] LISTSERV تلفظ 0 رأی
15/06/2009 InterNIC [en] InterNIC تلفظ 0 رأی
15/06/2009 hyperlink [en] hyperlink تلفظ 0 رأی
15/06/2009 extranet [en] extranet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 cross-browser [en] cross-browser تلفظ 0 رأی
15/06/2009 broadband [en] broadband تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Bot [en] Bot تلفظ 0 رأی
15/06/2009 ActiveX [en] ActiveX تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Avatar [sa] Avatar تلفظ -1 رأی
15/06/2009 moksha [sa] moksha تلفظ 0 رأی