دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/12/2008 http:// [en] http:// تلفظ 0 رأی
22/12/2008 duodenum [en] duodenum تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
22/12/2008 ileum [en] ileum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 grope [en] grope تلفظ 0 رأی
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 Quebec [en] Quebec تلفظ 0 رأی
21/12/2008 waxing [en] waxing تلفظ 0 رأی
21/12/2008 toe [en] toe تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 influenza [en] influenza تلفظ 0 رأی
21/12/2008 arm [en] arm تلفظ 8 رأی
21/12/2008 cedar [en] cedar تلفظ 0 رأی
21/12/2008 stomach [en] stomach تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 inhibition [en] inhibition تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 bedside [en] bedside تلفظ 0 رأی
21/12/2008 tuberculosis [en] tuberculosis تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 headboard [en] headboard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 cautious [en] cautious تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 decongestant [en] decongestant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 jejunum [en] jejunum تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 sneeze [en] sneeze تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 mahogany [en] mahogany تلفظ 0 رأی