دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/10/2012 enunciate [en] enunciate تلفظ -1 رأی
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 تلفظ 0 رأی
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 تلفظ 0 رأی
31/10/2012 deeper [en] deeper تلفظ 0 رأی
17/02/2011 word [en] word تلفظ 1 رأی
17/02/2011 flowers [en] flowers تلفظ 3 رأی
17/02/2011 quoth [en] quoth تلفظ 1 رأی
17/02/2011 banana bender [en] banana bender تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Luke [en] Luke تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Michelle [en] Michelle تلفظ 1 رأی
17/02/2011 bender [en] bender تلفظ 0 رأی
17/02/2011 horny [en] horny تلفظ 0 رأی
17/02/2011 trumpet [en] trumpet تلفظ 1 رأی
17/02/2011 rainbow [en] rainbow تلفظ 2 رأی
17/02/2011 lollipops [en] lollipops تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2011 sunshine [en] sunshine تلفظ 0 رأی
17/02/2011 scientist [en] scientist تلفظ -1 رأی
17/02/2011 suffice [en] suffice تلفظ 1 رأی
17/02/2011 adapted [en] adapted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2011 discombobulation [en] discombobulation تلفظ 0 رأی
14/02/2011 whither [en] whither تلفظ 0 رأی
14/02/2011 air [en] air تلفظ 0 رأی
14/02/2011 proposing [en] proposing تلفظ 0 رأی
14/02/2011 promotional [en] promotional تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/02/2011 incongruous [en] incongruous تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/02/2011 bootstrap [en] bootstrap تلفظ 2 رأی
14/02/2011 biostatistics [en] biostatistics تلفظ 0 رأی