دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/01/2012 archeologia [it] archeologia تلفظ 0 رأی
26/01/2012 stagionale [it] stagionale تلفظ 0 رأی
26/01/2012 antipodi [it] antipodi تلفظ 0 رأی
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia تلفظ 0 رأی
26/01/2012 punitivo [it] punitivo تلفظ 0 رأی
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare تلفظ 0 رأی
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile تلفظ 0 رأی
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat تلفظ 0 رأی
26/01/2012 Elvino [it] Elvino تلفظ 0 رأی
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone تلفظ 0 رأی
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria تلفظ 0 رأی
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso تلفظ 0 رأی
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca تلفظ 0 رأی
02/09/2010 impaziente [it] impaziente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato تلفظ 0 رأی
02/09/2010 incazzato [it] incazzato تلفظ 0 رأی
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani تلفظ 0 رأی
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia تلفظ 0 رأی
21/08/2010 omino [it] omino تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 ronzo [it] ronzo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice تلفظ 0 رأی
11/08/2010 idiozia [it] idiozia تلفظ 0 رأی
11/08/2010 coercizione [it] coercizione تلفظ 0 رأی
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza تلفظ 0 رأی
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare تلفظ 0 رأی
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare تلفظ 0 رأی