دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2013 Český les [cs] Český les تلفظ 0 رأی
24/07/2013 potrat [cs] potrat تلفظ 0 رأی
12/07/2013 futrál [cs] futrál تلفظ 0 رأی
12/07/2013 sissy spacek [en] sissy spacek تلفظ 0 رأی
12/07/2013 courses [en] courses تلفظ 1 رأی
12/07/2013 Udacity [en] Udacity تلفظ 0 رأی
11/07/2013 kouzlo [cs] kouzlo تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] Jaromil Jireš تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Žert [cs] Žert تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] Hoří, má panenko تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Obchod na korze [cs] Obchod na korze تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] Ostře sledované vlaky تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] Marketa Lazarová تلفظ 0 رأی
11/07/2013 bring it on [en] bring it on تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Blu-ray [en] Blu-ray تلفظ 0 رأی
11/07/2013 podivný [cs] podivný تلفظ 0 رأی
11/07/2013 překrásný [cs] překrásný تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Prašná brána [cs] Prašná brána تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Pražský orloj [cs] Pražský orloj تلفظ 0 رأی
11/07/2013 Žižkov [cs] Žižkov تلفظ 0 رأی
11/07/2013 šestinedělí [cs] šestinedělí تلفظ 0 رأی
11/07/2013 účinná látka [cs] účinná látka تلفظ 0 رأی
10/07/2013 bite me [en] bite me تلفظ 0 رأی
10/07/2013 Moscovite [en] Moscovite تلفظ 0 رأی
10/07/2013 day-dreaming [en] day-dreaming تلفظ 0 رأی
10/07/2013 dollhouses [en] dollhouses تلفظ 0 رأی
10/07/2013 bioavailability [en] bioavailability تلفظ 0 رأی
10/07/2013 commercialized [en] commercialized تلفظ 0 رأی
10/07/2013 oves [cs] oves تلفظ 0 رأی
10/07/2013 leaf blower [en] leaf blower تلفظ 0 رأی