دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2008 kem chho? [gu] kem chho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Kam cho? [gu] Kam cho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Ahmedabad [gu] Ahmedabad تلفظ 0 رأی