دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2009 杏花楼 [wuu] 杏花楼 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 欢喜 [wuu] 欢喜 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 是 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2009 [wuu] 我 تلفظ 1 رأی
27/03/2009 [wuu] 你 تلفظ -1 رأی
27/03/2009 [wuu] 侬 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 啥物事 [wuu] 啥物事 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2009 生活(白读) [wuu] 生活(白读) تلفظ 0 رأی
27/03/2009 生活(文读) [wuu] 生活(文读) تلفظ 0 رأی
27/03/2009 人(文读) [wuu] 人(文读) تلفظ 0 رأی
27/03/2009 人(白读) [wuu] 人(白读) تلفظ 0 رأی
27/03/2009 吴(白读) [wuu] 吴(白读) تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 吴 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 鱼 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 脱 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 德 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 对 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 打 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 定 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2009 [wuu] 透 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 端 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 吳方言 [wuu] 吳方言 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 吃饭 [wuu] 吃饭 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2009 上海闲话 [wuu] 上海闲话 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 水 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 上海 [wuu] 上海 تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ