دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2009 [wuu] 翨 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 粥 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 落雨 [wuu] 落雨 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 辰光 [wuu] 辰光 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 嗲 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 问题 [wuu] 问题 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2009 味精 [wuu] 味精 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 味道 [wuu] 味道 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2009 睏觉 [wuu] 睏觉 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 大(文读) [wuu] 大(文读) تلفظ 0 رأی
30/03/2009 大(白读) [wuu] 大(白读) تلفظ 0 رأی
30/03/2009 戴(文读) [wuu] 戴(文读) تلفظ 0 رأی
30/03/2009 戴(白读) [wuu] 戴(白读) تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 额 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 拎 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 零 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 淘浆糊 [wuu] 淘浆糊 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 淘 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 咬 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2009 [wuu] 谈 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 道 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 夺 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 托 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 [wuu] 腿 تلفظ 0 رأی
30/03/2009 物事 [wuu] 物事 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2009 [wuu] 吞 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 [wuu] 醋 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2009 朋友 [wuu] 朋友 تلفظ 1 رأی
27/03/2009 飞机 [wuu] 飞机 تلفظ 0 رأی
27/03/2009 岳飞 [wuu] 岳飞 تلفظ 0 رأی