دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] 苯酚滴耳油 تلفظ 0 رأی
06/12/2010 苯酚 [wuu] 苯酚 تلفظ 0 رأی
06/12/2010 滴耳油 [wuu] 滴耳油 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 真如 [wuu] 真如 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] 胡锦涛 تلفظ 1 رأی
27/10/2010 龙华 [wuu] 龙华 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 老鸦 [wuu] 老鸦 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 乌鸦 [wuu] 乌鸦 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 锁 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 坐 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 苏 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 茶 تلفظ 1 رأی
27/10/2010 [wuu] 沙 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 枪篱 [wuu] 枪篱 تلفظ 0 رأی
21/09/2010 丫头 [wuu] 丫头 تلفظ 0 رأی
20/06/2010 讨饶 [wuu] 讨饶 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 弄堂 [wuu] 弄堂 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 牙齿 [wuu] 牙齿 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 老鼠 [wuu] 老鼠 تلفظ -1 رأی
03/06/2010 高昂 [wuu] 高昂 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 蝎子 [wuu] 蝎子 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 世博会 [wuu] 世博会 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 稍微 [wuu] 稍微 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 稍为 [wuu] 稍为 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 乐惠 [wuu] 乐惠 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 沙发 [wuu] 沙发 تلفظ 1 رأی
03/04/2009 死(文读) [wuu] 死(文读) تلفظ 0 رأی
03/04/2009 徐家汇 [wuu] 徐家汇 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 学堂 [wuu] 学堂 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 今朝 [wuu] 今朝 تلفظ 0 رأی