دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] 苯酚滴耳油 تلفظ 0 رأی
06/12/2010 苯酚 [wuu] 苯酚 تلفظ 0 رأی
06/12/2010 滴耳油 [wuu] 滴耳油 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 真如 [wuu] 真如 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 老鸦 [wuu] 老鸦 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 乌鸦 [wuu] 乌鸦 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 锁 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 坐 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 苏 تلفظ 0 رأی
27/10/2010 [wuu] 沙 تلفظ 0 رأی
21/09/2010 丫头 [wuu] 丫头 تلفظ 0 رأی
20/06/2010 讨饶 [wuu] 讨饶 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 弄堂 [wuu] 弄堂 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 高昂 [wuu] 高昂 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 蝎子 [wuu] 蝎子 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 稍为 [wuu] 稍为 تلفظ 0 رأی
03/06/2010 乐惠 [wuu] 乐惠 تلفظ 0 رأی
04/02/2010 Waitangi [mi] Waitangi تلفظ توسط Hetti
03/04/2009 沙发 [wuu] 沙发 تلفظ 1 رأی
03/04/2009 死(文读) [wuu] 死(文读) تلفظ 0 رأی
03/04/2009 徐家汇 [wuu] 徐家汇 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 学堂 [wuu] 学堂 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 今朝 [wuu] 今朝 تلفظ توسط miaomiaowang017
03/04/2009 今日 [wuu] 今日 تلفظ 1 رأی
03/04/2009 学校 [wuu] 学校 تلفظ توسط Enzojz
03/04/2009 漫画 [wuu] 漫画 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 [wuu] 鯨 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 全部 [wuu] 全部 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 [wuu] 語 تلفظ 0 رأی
03/04/2009 韓国 [wuu] 韓国 تلفظ 0 رأی