دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2008 Kętrzyn [pl] Kętrzyn تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Łukasz Fabiański [pl] Łukasz Fabiański تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Krynica [pl] Krynica تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Krzysztof Warzycha [pl] Krzysztof Warzycha تلفظ 0 رأی
12/07/2008 kanalizacja [pl] kanalizacja تلفظ 0 رأی
12/07/2008 dobre [pl] dobre تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Eligiusz Niewiadomski [pl] Eligiusz Niewiadomski تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Edward Rydz-Śmigły [pl] Edward Rydz-Śmigły تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Tomasz Franciszek [pl] Tomasz Franciszek تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Ludwik Zamenhof [pl] Ludwik Zamenhof تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Irena Sendler [pl] Irena Sendler تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Bartmański [pl] Bartmański تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Arnold Zweig [pl] Arnold Zweig تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Juan Czajkowski [pl] Juan Czajkowski تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Zygmunt Kęstowicz [pl] Zygmunt Kęstowicz تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Izabella Scorupco [pl] Izabella Scorupco تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Roman Polański [pl] Roman Polański تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Pola Negri [pl] Pola Negri تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Florian Śmieja [pl] Florian Śmieja تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Wojciech Bogusławski [pl] Wojciech Bogusławski تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Kasia Kowalska [pl] Kasia Kowalska تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Piotr Adamczyk [pl] Piotr Adamczyk تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Adam Zagajewski [pl] Adam Zagajewski تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Krzysztof Ibisz [pl] Krzysztof Ibisz تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Lech Kaczyński [pl] Lech Kaczyński تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Wojciech Chrzanowski [pl] Wojciech Chrzanowski تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Stanisław Wyspiański [pl] Stanisław Wyspiański تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Antoni Grabowski [pl] Antoni Grabowski تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/07/2008 Stanisław Ignacy Witkiewicz [pl] Stanisław Ignacy Witkiewicz تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Juliusz Słowacki [pl] Juliusz Słowacki تلفظ 0 رأی