دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2010 wieloletni [pl] wieloletni تلفظ 0 رأی
30/12/2010 przełęcz [pl] przełęcz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2010 koniec [pl] koniec تلفظ 0 رأی
02/10/2008 Buczkowski [pl] Buczkowski تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Krosno [pl] Krosno تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Ustka [pl] Ustka تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Gorskowski [pl] Gorskowski تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Leo Fleider [pl] Leo Fleider تلفظ 0 رأی
14/08/2008 spierdalaj [pl] spierdalaj تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Rohatyn [pl] Rohatyn تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] Andrzej Buncol تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] Hudzikiewicz تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] Zbigniew Boniek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 pragnienie [pl] pragnienie تلفظ 0 رأی
14/08/2008 panie [pl] panie تلفظ 0 رأی
14/08/2008 cudowny [pl] cudowny تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] Andrzej Szarmach تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] Jacek Bąk تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] Robert Gadocha تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Artur Boruc [pl] Artur Boruc تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] Grzegorz Lato تلفظ 0 رأی
14/08/2008 bursztyn [pl] bursztyn تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Galicja [pl] Galicja تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Biblia [pl] Biblia تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Księżna [pl] Księżna تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] Jezus Chrystus تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Betlejem [pl] Betlejem تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] Henryk Górecki تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Krąg [pl] Krąg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/07/2008 Kobylniki [pl] Kobylniki تلفظ 0 رأی