دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/01/2010 Persson [sv] Persson تلفظ 1 رأی
26/01/2010 Larsson [sv] Larsson تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Hyland [sv] Hyland تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Tessin [sv] Tessin تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] Noomi Rapace تلفظ 1 رأی
26/01/2010 Gamla stan [sv] Gamla stan تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Hötorget [sv] Hötorget تلفظ 1 رأی
26/01/2010 Marseille [sv] Marseille تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Svensk filmindustri [sv] Svensk filmindustri تلفظ 0 رأی
26/01/2010 euro [sv] euro تلفظ 2 رأی
26/01/2010 Bonniers [sv] Bonniers تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Norrköping [sv] Norrköping تلفظ 1 رأی
26/01/2010 securitas [sv] securitas تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Västgötagatan [sv] Västgötagatan تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/01/2010 Sandrews [sv] Sandrews تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Östgötagatan [sv] Östgötagatan تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Västmanland [sv] Västmanland تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Halland [sv] Halland تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Bohuslän [sv] Bohuslän تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] Astrid Lindgren تلفظ 1 رأی
26/01/2010 sig [sv] sig تلفظ 0 رأی
26/01/2010 konferens [sv] konferens تلفظ 0 رأی
26/01/2010 ombudsman [sv] ombudsman تلفظ 2 رأی
26/01/2010 vägg [sv] vägg تلفظ 0 رأی
26/01/2010 aldrig [sv] aldrig تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/01/2010 2010 [sv] 2010 تلفظ 0 رأی
24/01/2010 Månegarm [sv] Månegarm تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/01/2010 visste [sv] visste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/01/2010 Wachtmeister [sv] Wachtmeister تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/01/2010 Telia sonera [sv] Telia sonera تلفظ 0 رأی