دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2011 apposer [fr] apposer تلفظ 0 رأی
22/05/2011 approcher [fr] approcher تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 approches [fr] approches تلفظ 0 رأی
22/05/2011 appréciable [fr] appréciable تلفظ 0 رأی
22/05/2011 Frédéric Passy [fr] Frédéric Passy تلفظ 0 رأی
22/05/2011 mane [fr] mane تلفظ 0 رأی
22/05/2011 arrimer [fr] arrimer تلفظ 0 رأی
22/05/2011 arrivage [fr] arrivage تلفظ 0 رأی
22/05/2011 Ecole de Paris [fr] Ecole de Paris تلفظ 0 رأی
22/05/2011 Louis Renault [fr] Louis Renault تلفظ 0 رأی
22/05/2011 se détester [fr] se détester تلفظ 0 رأی
22/05/2011 医薬品 [ja] 医薬品 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 兎角 [ja] 兎角 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 知る [ja] 知る تلفظ 0 رأی
22/05/2011 [ja] 面 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 摩擦 [ja] 摩擦 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 初版 [ja] 初版 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 [ja] 猫 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 ログイン [ja] ログイン تلفظ 0 رأی
22/05/2011 為さる [ja] 為さる تلفظ 0 رأی
22/05/2011 揺すぶる [ja] 揺すぶる تلفظ 0 رأی
22/05/2011 評論 [ja] 評論 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 はい [ja] はい تلفظ 1 رأی
21/05/2011 意志 [ja] 意志 تلفظ 0 رأی
21/05/2011 機敏 [ja] 機敏 تلفظ 0 رأی