دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir تلفظ 0 رأی
23/05/2011 coquille [fr] coquille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 تلفظ 0 رأی
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 تلفظ 0 رأی
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う تلفظ 0 رأی
22/05/2011 しかし [ja] しかし تلفظ 1 رأی
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん تلفظ 0 رأی
22/05/2011 Lance [fr] Lance تلفظ 0 رأی
22/05/2011 États-Unis [fr] États-Unis تلفظ 0 رأی
22/05/2011 chine [fr] chine تلفظ 0 رأی
22/05/2011 Japon [fr] Japon تلفظ 1 رأی
22/05/2011 Annie [fr] Annie تلفظ 0 رأی
22/05/2011 apparent [fr] apparent تلفظ 0 رأی
22/05/2011 applicable [fr] applicable تلفظ -1 رأی
22/05/2011 appliqué [fr] appliqué تلفظ 0 رأی
22/05/2011 apprend [fr] apprend تلفظ 0 رأی
22/05/2011 apposition [fr] apposition تلفظ 0 رأی
22/05/2011 animateur [fr] animateur تلفظ 0 رأی
22/05/2011 nitotte [ja] nitotte تلفظ 0 رأی
22/05/2011 nous [fr] nous تلفظ 0 رأی
22/05/2011 俺様 [ja] 俺様 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 明るい [ja] 明るい تلفظ 0 رأی
22/05/2011 appréciation [fr] appréciation تلفظ 0 رأی
22/05/2011 mousse [fr] mousse تلفظ 0 رأی
22/05/2011 apprêt [fr] apprêt تلفظ 0 رأی
22/05/2011 vous [fr] vous تلفظ 0 رأی
22/05/2011 il [fr] il تلفظ 1 رأی
22/05/2011 Elle [fr] Elle تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 tu [fr] tu تلفظ -2 رأی
22/05/2011 je [fr] je تلفظ -1 رأی