کاربر:

lamguage_pronounciation_man

مشترک تلفظ‌های lamguage_pronounciation_man شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] Johnathon Schaech تلفظ 0 رأی
05/07/2010 documentation [en] documentation تلفظ -1 رأی
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
04/05/2010 Ashaway [en] Ashaway تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Walter Battiss [en] Walter Battiss تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] Greg O'Halloran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ