دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2012 Ron [en] Ron تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Rhonda [en] Rhonda تلفظ 2 رأی
11/07/2012 Maria [en] Maria تلفظ 0 رأی
11/07/2012 אפרים [he] אפרים تلفظ 0 رأی
11/07/2012 חָתוּל [he] חָתוּל تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Wisconsin [en] Wisconsin تلفظ 0 رأی
11/07/2012 tu [pt] tu تلفظ 1 رأی
11/07/2012 buddy [en] buddy تلفظ 0 رأی
11/07/2012 vinyl [en] vinyl تلفظ 0 رأی
11/07/2012 nonchalant [en] nonchalant تلفظ 0 رأی
11/07/2012 bro [en] bro تلفظ 0 رأی
11/07/2012 caramel [en] caramel تلفظ -1 رأی
11/07/2012 pajamas [en] pajamas تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Columbine [en] Columbine تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Marilyn Manson [en] Marilyn Manson تلفظ 0 رأی
11/07/2012 antivirus [en] antivirus تلفظ 0 رأی
11/07/2012 בַּלּוּט [he] בַּלּוּט تلفظ 0 رأی