دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare تلفظ 1 رأی
21/01/2014 ingenito [it] ingenito تلفظ 1 رأی
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari تلفظ 0 رأی
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali تلفظ 0 رأی
16/01/2014 interfisso [it] interfisso تلفظ 0 رأی
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento تلفظ 1 رأی
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire تلفظ 0 رأی
16/01/2014 invaditore [it] invaditore تلفظ 0 رأی
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica تلفظ 0 رأی
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi تلفظ 0 رأی
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso تلفظ 0 رأی
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi تلفظ 1 رأی
16/01/2014 involgimento [it] involgimento تلفظ 0 رأی
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia تلفظ 0 رأی
16/01/2014 iodurare [it] iodurare تلفظ 0 رأی
16/01/2014 iodico [it] iodico تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intramurario [it] intramurario تلفظ 0 رأی
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio تلفظ 0 رأی
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura تلفظ 0 رأی
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento تلفظ 0 رأی
16/01/2014 maggengo [it] maggengo تلفظ 0 رأی
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità تلفظ 0 رأی
16/01/2014 introgressione [it] introgressione تلفظ 0 رأی