دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/08/2012 sheldon cooper [en] sheldon cooper تلفظ 0 رأی
23/08/2012 paralysie [fr] paralysie تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Rosemont [fr] Rosemont تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] Hochelaga-Maisonneuve تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Outremont [fr] Outremont تلفظ 0 رأی
23/08/2012 faux [fr] faux تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Persil [fr] Persil تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Robert Lepage [fr] Robert Lepage تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Pauline Marois [fr] Pauline Marois تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Jean Charest [fr] Jean Charest تلفظ 0 رأی
23/08/2012 vœu [fr] vœu تلفظ 0 رأی
23/08/2012 acquittement [fr] acquittement تلفظ 0 رأی
23/08/2012 déclaration [fr] déclaration تلفظ 0 رأی
23/08/2012 Ottawa [fr] Ottawa تلفظ 0 رأی
23/08/2012 paroi [fr] paroi تلفظ 0 رأی
23/08/2012 nordiques [fr] nordiques تلفظ 0 رأی
23/08/2012 registre [fr] registre تلفظ 0 رأی
23/08/2012 bûche [fr] bûche تلفظ 0 رأی
23/08/2012 se redresser [fr] se redresser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/08/2012 je m'en câlice [fr] je m'en câlice تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/08/2012 investigatrice [fr] investigatrice تلفظ 0 رأی
23/08/2012 prémédité [fr] prémédité تلفظ 0 رأی
23/08/2012 diurétique [fr] diurétique تلفظ 0 رأی
23/08/2012 nourrissante [fr] nourrissante تلفظ 0 رأی
23/08/2012 procureur [fr] procureur تلفظ 0 رأی
23/08/2012 punir [fr] punir تلفظ 0 رأی
23/08/2012 investigateur [fr] investigateur تلفظ 0 رأی
23/08/2012 perpétuel [fr] perpétuel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/08/2012 boisé [fr] boisé تلفظ 0 رأی
23/08/2012 désintéressé [fr] désintéressé تلفظ 0 رأی