دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/02/2014 duften [da] duften تلفظ 0 رأی
07/02/2014 gudinde [da] gudinde تلفظ 0 رأی
07/02/2014 opnås [da] opnås تلفظ 0 رأی
01/02/2014 Taiwan [da] Taiwan تلفظ 0 رأی
01/02/2014 arrangementer [da] arrangementer تلفظ 0 رأی
01/02/2014 vildtlevende [da] vildtlevende تلفظ 0 رأی
01/02/2014 sprogcentret [da] sprogcentret تلفظ 0 رأی
01/02/2014 realistisk [da] realistisk تلفظ 0 رأی
01/02/2014 Mongoliet [da] Mongoliet تلفظ 0 رأی
21/01/2014 dødsstraffen [da] dødsstraffen تلفظ 0 رأی
21/01/2014 engelskordbog [da] engelskordbog تلفظ 0 رأی
21/01/2014 rædsler [da] rædsler تلفظ 0 رأی
21/01/2014 betjene [da] betjene تلفظ 0 رأی
21/01/2014 stavning [da] stavning تلفظ 0 رأی
15/01/2014 Kasserolle [da] Kasserolle تلفظ 0 رأی
10/01/2014 ølvom [da] ølvom تلفظ 0 رأی
10/01/2014 skandinavisk [da] skandinavisk تلفظ 0 رأی
10/01/2014 give en omgang [da] give en omgang تلفظ 0 رأی
10/01/2014 punktering [da] punktering تلفظ 0 رأی
10/01/2014 bekræftet [da] bekræftet تلفظ 0 رأی
07/01/2014 bankbog [da] bankbog تلفظ 0 رأی
07/01/2014 advarede [da] advarede تلفظ 0 رأی
07/01/2014 bogstaverne [da] bogstaverne تلفظ 0 رأی
07/01/2014 deltage [da] deltage تلفظ 0 رأی
07/01/2014 busrejse [da] busrejse تلفظ 0 رأی
06/12/2013 køleskabet [da] køleskabet تلفظ 0 رأی
06/12/2013 aircondition [da] aircondition تلفظ 0 رأی
06/12/2013 bygningen [da] bygningen تلفظ 0 رأی
06/12/2013 morgenaviser [da] morgenaviser تلفظ 0 رأی
06/12/2013 sekstiden [da] sekstiden تلفظ 0 رأی