دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] sterno-cléido-mastoïdien تلفظ 0 رأی
19/01/2010 jumeaux [fr] jumeaux تلفظ 0 رأی
19/01/2010 crural [fr] crural تلفظ 0 رأی
19/01/2010 scalène [fr] scalène تلفظ 0 رأی
19/01/2010 masséter [fr] masséter تلفظ 0 رأی
19/01/2010 digastrique [fr] digastrique تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Virginie [fr] Virginie تلفظ 0 رأی
19/01/2010 anconé [fr] anconé تلفظ 0 رأی
19/01/2010 carbonnieux [fr] carbonnieux تلفظ 0 رأی
19/01/2010 pruneau [fr] pruneau تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] Robert de la Fresnaye تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 Vignon [fr] Vignon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 abatage [fr] abatage تلفظ 0 رأی
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] strasbourgeoise تلفظ 0 رأی
19/01/2010 abat-foin [fr] abat-foin تلفظ 0 رأی
19/01/2010 dégénéré [fr] dégénéré تلفظ 0 رأی
19/01/2010 abatée [fr] abatée تلفظ 0 رأی
19/01/2010 abatellement [fr] abatellement تلفظ 0 رأی
19/01/2010 abatture [fr] abatture تلفظ 0 رأی
19/01/2010 prune [fr] prune تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] Estelle Lezean تلفظ 0 رأی
19/01/2010 égalité [fr] égalité تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 thulium [fr] thulium تلفظ 0 رأی
19/01/2010 fluor [fr] fluor تلفظ 0 رأی
19/01/2010 brome [fr] brome تلفظ 0 رأی
19/01/2010 iode [fr] iode تلفظ 0 رأی
19/01/2010 astate [fr] astate تلفظ 0 رأی
19/01/2010 ununseptium [fr] ununseptium تلفظ 0 رأی
19/01/2010 phosphore [fr] phosphore تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 tellure [fr] tellure تلفظ 0 رأی