دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/11/2019 Ясенкою-Стецьовою [uk] Ясенкою-Стецьовою تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Ясенки-Стецьової [uk] Ясенки-Стецьової تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Ясенці-Стецьовій [uk] Ясенці-Стецьовій تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Ясинувате [uk] Ясинувате تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яструбинський [uk] яструбинський تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яструбичівський [uk] яструбичівський تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яструбиха [uk] Яструбиха تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яструбові [uk] яструбові تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яструбовий [uk] яструбовий تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яськів [uk] Яськів تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яськовецький [uk] яськовецький تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яхниківський [uk] яхниківський تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцек [uk] Яцек تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцентюк [uk] Яцентюк تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцина [uk] Яцина تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яциновою [uk] Яциновою تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцинової [uk] Яцинової تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яциновій [uk] Яциновій تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцишину [uk] Яцишину تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцишинові [uk] Яцишинові تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцишині [uk] Яцишині تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яцишиним [uk] Яцишиним تلفظ 0 رأی
11/11/2019 наприклад [uk] наприклад تلفظ 0 رأی
11/11/2019 наводити приклад [uk] наводити приклад تلفظ 0 رأی
11/11/2019 приклад [uk] приклад تلفظ 0 رأی
11/11/2019 Яшко [uk] Яшко تلفظ 0 رأی
07/11/2019 скраплювальний [uk] скраплювальний تلفظ 0 رأی
07/11/2019 скраплюватися [uk] скраплюватися تلفظ 0 رأی
07/11/2019 скраплювати [uk] скраплювати تلفظ 0 رأی
07/11/2019 скраплювання [uk] скраплювання تلفظ 0 رأی