دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2020 коротковимірний [uk] коротковимірний تلفظ 0 رأی
23/12/2019 якнайфайніше [uk] якнайфайніше تلفظ 0 رأی
23/12/2019 здала [uk] здала تلفظ 0 رأی
23/12/2019 з Іспанії [uk] з Іспанії تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Лазурово-синій колір [uk] Лазурово-синій колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Лайм колір [uk] Лайм колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Латунний колір [uk] Латунний колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Лляний колір [uk] Лляний колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Лососевий колір [uk] Лососевий колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Махагоновий колір [uk] Махагоновий колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Морквяний колір [uk] Морквяний колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Палена сієна колір [uk] Палена сієна колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Салатовий, Шартрез колір [uk] Салатовий, Шартрез колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Шартрез колір [uk] Шартрез колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Синій (пігмент) колір [uk] Синій (пігмент) колір تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Нікопольщина [uk] Нікопольщина تلفظ 0 رأی
16/11/2019 нікопольчанка [uk] нікопольчанка تلفظ 0 رأی
16/11/2019 нікопольчанин [uk] нікопольчанин تلفظ 0 رأی
16/11/2019 нікополець [uk] нікополець تلفظ 0 رأی
16/11/2019 нікопольський [uk] нікопольський تلفظ 0 رأی
16/11/2019 я [uk] я تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Я тебе кохаю [uk] Я тебе кохаю تلفظ 0 رأی
16/11/2019 молоко [uk] молоко تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Україна [uk] Україна تلفظ 0 رأی
16/11/2019 мама [uk] мама تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яловенко [uk] Яловенко تلفظ 0 رأی
16/11/2019 Яловега [uk] Яловега تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яловійте [uk] яловійте تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яловій [uk] яловій تلفظ 0 رأی
16/11/2019 яловіє [uk] яловіє تلفظ 0 رأی