دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/02/2012 Linux [en] Linux تلفظ 1 رأی
13/02/2012 xampp [en] xampp تلفظ 0 رأی
13/02/2012 coercive [en] coercive تلفظ 0 رأی
13/02/2012 MySQL [en] MySQL تلفظ 0 رأی
13/02/2012 Charles Bukowski [en] Charles Bukowski تلفظ 0 رأی
13/02/2012 pygora [en] pygora تلفظ 0 رأی
13/02/2012 pwnd [en] pwnd تلفظ 0 رأی
13/02/2012 Ravelry [en] Ravelry تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2012 interiority [en] interiority تلفظ 0 رأی
13/02/2012 communicability [en] communicability تلفظ 0 رأی
13/02/2012 discontinuity [en] discontinuity تلفظ 0 رأی
13/02/2012 exteriority [en] exteriority تلفظ 0 رأی
13/02/2012 unfigurable [en] unfigurable تلفظ 0 رأی