دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2010 использую [ru] использую تلفظ 0 رأی
09/01/2010 наизготовку [ru] наизготовку تلفظ 0 رأی
09/01/2010 выделялся [ru] выделялся تلفظ 0 رأی
09/01/2010 чётко [ru] чётко تلفظ -1 رأی
09/01/2010 лунном [ru] лунном تلفظ 0 رأی
09/01/2010 встречались [ru] встречались تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мигая [ru] мигая تلفظ 0 رأی
09/01/2010 совиные [ru] совиные تلفظ 0 رأی
09/01/2010 выветрились [ru] выветрились تلفظ 0 رأی
09/01/2010 подивился [ru] подивился تلفظ 0 رأی
09/01/2010 удрала [ru] удрала تلفظ 0 رأی
09/01/2010 наготове [ru] наготове تلفظ 0 رأی
09/01/2010 ружьём [ru] ружьём تلفظ 0 رأی
09/01/2010 розам [ru] розам تلفظ 0 رأی
09/01/2010 розовом [ru] розовом تلفظ 0 رأی
09/01/2010 курятнике [ru] курятнике تلفظ 0 رأی
09/01/2010 предсказывала [ru] предсказывала تلفظ 0 رأی
09/01/2010 холодной [ru] холодной تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мокрой [ru] мокрой تلفظ 0 رأی
09/01/2010 крадущимся [ru] крадущимся تلفظ 0 رأی
09/01/2010 клумба [ru] клумба تلفظ -1 رأی
09/01/2010 птичьи [ru] птичьи تلفظ 0 رأی
09/01/2010 пронзительные [ru] пронзительные تلفظ 0 رأی
09/01/2010 неистовые [ru] неистовые تلفظ 0 رأی
09/01/2010 неслись [ru] неслись تلفظ 0 رأی
09/01/2010 курятника [ru] курятника تلفظ 0 رأی
09/01/2010 лунного [ru] лунного تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мягкости [ru] мягкости تلفظ 0 رأی
09/01/2010 золотая [ru] золотая تلفظ 0 رأی
09/01/2010 светла [ru] светла تلفظ 0 رأی