دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 розовых [ru] розовых تلفظ 0 رأی
10/01/2010 жёлтых [ru] жёлтых تلفظ 0 رأی
10/01/2010 поверили [ru] поверили تلفظ 0 رأی
10/01/2010 бесплодной [ru] бесплодной تلفظ 0 رأی
10/01/2010 владею [ru] владею تلفظ 0 رأی
10/01/2010 холмами [ru] холмами تلفظ 0 رأی
10/01/2010 распиливать [ru] распиливать تلفظ 0 رأی
10/01/2010 вывозе [ru] вывозе تلفظ 0 رأی
10/01/2010 теряют [ru] теряют تلفظ 0 رأی
10/01/2010 скота [ru] скота تلفظ 0 رأی
10/01/2010 выпаса [ru] выпаса تلفظ 0 رأی
10/01/2010 матёрый [ru] матёрый تلفظ 0 رأی
10/01/2010 замеса [ru] замеса تلفظ 0 رأی
10/01/2010 озерце [ru] озерце تلفظ 0 رأی
10/01/2010 подённую [ru] подённую تلفظ 0 رأی
10/01/2010 пологом (сущ.) [ru] пологом (сущ.) تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мастодонт [ru] мастодонт تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мчался [ru] мчался تلفظ 0 رأی
09/01/2010 кролик [ru] кролик تلفظ 0 رأی
09/01/2010 раскачивающийся [ru] раскачивающийся تلفظ 0 رأی
09/01/2010 поблёскивающие [ru] поблёскивающие تلفظ 0 رأی
09/01/2010 поблескивающие [ru] поблескивающие تلفظ 0 رأی
09/01/2010 шаркающая [ru] шаркающая تلفظ 0 رأی
09/01/2010 шаркающие [ru] шаркающие تلفظ 0 رأی
09/01/2010 кошачье [ru] кошачье تلفظ 0 رأی
09/01/2010 жарко [ru] жарко تلفظ 0 رأی
09/01/2010 сияло [ru] сияло تلفظ 0 رأی
09/01/2010 мхом [ru] мхом تلفظ 0 رأی
09/01/2010 невысокой [ru] невысокой تلفظ 0 رأی
09/01/2010 поросшем [ru] поросшем تلفظ 0 رأی