دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 безжалостной [ru] безжалостной تلفظ 0 رأی
10/01/2010 кажешься [ru] кажешься تلفظ 0 رأی
10/01/2010 безжалостное [ru] безжалостное تلفظ 0 رأی
10/01/2010 потеряешь [ru] потеряешь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 поставит [ru] поставит تلفظ 0 رأی
10/01/2010 дам [ru] дам تلفظ 0 رأی
10/01/2010 замыслы [ru] замыслы تلفظ 0 رأی
10/01/2010 разрушило [ru] разрушило تلفظ 0 رأی
10/01/2010 порою [ru] порою تلفظ 0 رأی
10/01/2010 котле [ru] котле تلفظ 0 رأی
10/01/2010 мяса [ru] мяса تلفظ 0 رأی
10/01/2010 индейцы [ru] индейцы تلفظ 0 رأی
10/01/2010 истинная [ru] истинная تلفظ 0 رأی
10/01/2010 охочусь [ru] охочусь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 куропаток [ru] куропаток تلفظ 0 رأی
10/01/2010 бью [ru] бью تلفظ 0 رأی
10/01/2010 использовал [ru] использовал تلفظ 0 رأی
10/01/2010 забросил [ru] забросил تلفظ 0 رأی
10/01/2010 капканы [ru] капканы تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ловцом [ru] ловцом تلفظ 0 رأی
10/01/2010 охотником [ru] охотником تلفظ 0 رأی
10/01/2010 бродягой [ru] бродягой تلفظ 0 رأی
10/01/2010 приятеле [ru] приятеле تلفظ 0 رأی
10/01/2010 создание [ru] создание تلفظ 0 رأی
10/01/2010 остановиться [ru] остановиться تلفظ 0 رأی
10/01/2010 повидаться [ru] повидаться تلفظ 0 رأی
10/01/2010 обманывал [ru] обманывал تلفظ 0 رأی
10/01/2010 кутёж [ru] кутёж تلفظ 0 رأی
10/01/2010 выпиваю [ru] выпиваю تلفظ 0 رأی
10/01/2010 оценивать [ru] оценивать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ