دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 хватаю [ru] хватаю تلفظ 0 رأی
10/01/2010 истощённого [ru] истощённого تلفظ 0 رأی
10/01/2010 процедуру [ru] процедуру تلفظ 0 رأی
10/01/2010 грязью [ru] грязью تلفظ 0 رأی
10/01/2010 глиной [ru] глиной تلفظ 0 رأی
10/01/2010 вымазанного [ru] вымазанного تلفظ 0 رأی
10/01/2010 рассмеялась [ru] рассмеялась تلفظ 0 رأی
10/01/2010 вытаскиваю [ru] вытаскиваю تلفظ 0 رأی
10/01/2010 отправляюсь [ru] отправляюсь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 выкапывает [ru] выкапывает تلفظ 0 رأی
10/01/2010 устанавливать [ru] устанавливать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 претензии [ru] претензии تلفظ 0 رأی
10/01/2010 соберём [ru] соберём تلفظ 0 رأی
10/01/2010 предложит [ru] предложит تلفظ 0 رأی
10/01/2010 соберёт [ru] соберёт تلفظ 0 رأی
10/01/2010 поест [ru] поест تلفظ 0 رأی
10/01/2010 холодильнике [ru] холодильнике تلفظ 0 رأی
10/01/2010 позаботится [ru] позаботится تلفظ 0 رأی
10/01/2010 задержит [ru] задержит تلفظ 0 رأی
10/01/2010 закончим [ru] закончим تلفظ 0 رأی
10/01/2010 поступать [ru] поступать تلفظ 0 رأی
10/01/2010 отказалась [ru] отказалась تلفظ 0 رأی
10/01/2010 налакаетесь [ru] налакаетесь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ожидают [ru] ожидают تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ограничиваю [ru] ограничиваю تلفظ 0 رأی
10/01/2010 второму [ru] второму تلفظ 0 رأی
10/01/2010 коктейли [ru] коктейли تلفظ 0 رأی
10/01/2010 закончили [ru] закончили تلفظ 0 رأی
10/01/2010 вытаскивает [ru] вытаскивает تلفظ 0 رأی
10/01/2010 бизнесе [ru] бизнесе تلفظ 0 رأی