دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 извинилась [ru] извинилась تلفظ 0 رأی
10/01/2010 состоятельная [ru] состоятельная تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ничтожными [ru] ничтожными تلفظ 0 رأی
10/01/2010 состоятельные [ru] состоятельные تلفظ 0 رأی
10/01/2010 преодолеть [ru] преодолеть تلفظ 0 رأی
10/01/2010 откололся [ru] откололся تلفظ 0 رأی
10/01/2010 сердитым [ru] сердитым تلفظ 0 رأی
10/01/2010 отняла [ru] отняла تلفظ 0 رأی
10/01/2010 побери [ru] побери تلفظ 0 رأی
10/01/2010 завела [ru] завела تلفظ 0 رأی
10/01/2010 перекупить [ru] перекупить تلفظ 0 رأی
10/01/2010 чушь [ru] чушь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 несёшь [ru] несёшь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 финансировать [ru] финансировать تلفظ 0 رأی
10/01/2010 предлагаешь [ru] предлагаешь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 продолжай [ru] продолжай تلفظ 0 رأی
10/01/2010 жёстко [ru] жёстко تلفظ 0 رأی
10/01/2010 раскопками [ru] раскопками تلفظ 0 رأی
10/01/2010 подарке [ru] подарке تلفظ 0 رأی
10/01/2010 рассказав [ru] рассказав تلفظ 0 رأی
10/01/2010 разделил [ru] разделил تلفظ 0 رأی
10/01/2010 позволь [ru] позволь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 салатом [ru] салатом تلفظ 0 رأی
10/01/2010 лезли [ru] лезли تلفظ 0 رأی
10/01/2010 возни [ru] возни تلفظ 0 رأی
10/01/2010 цыплятами [ru] цыплятами تلفظ 0 رأی
10/01/2010 прожить [ru] прожить تلفظ 0 رأی
10/01/2010 сумасшедшие [ru] сумасшедшие تلفظ 0 رأی
10/01/2010 буна [ru] буна تلفظ 0 رأی
10/01/2010 глупую [ru] глупую تلفظ 0 رأی