دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 магазинов [ru] магазинов تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ископаемым [ru] ископаемым تلفظ 0 رأی
10/01/2010 покупатели [ru] покупатели تلفظ 0 رأی
10/01/2010 йорке [ru] йорке تلفظ 0 رأی
10/01/2010 выяснил [ru] выяснил تلفظ 0 رأی
10/01/2010 истощённый [ru] истощённый تلفظ 0 رأی
10/01/2010 разузнать [ru] разузнать تلفظ 0 رأی
10/01/2010 честную [ru] честную تلفظ 0 رأی
10/01/2010 беспокоишься [ru] беспокоишься تلفظ 0 رأی
10/01/2010 провинциализм [ru] провинциализм تلفظ 0 رأی
10/01/2010 неполноценными [ru] неполноценными تلفظ 0 رأی
10/01/2010 нагими [ru] нагими تلفظ 0 رأی
10/01/2010 жаркого [сущ.] [ru] жаркого [сущ.] تلفظ 0 رأی
10/01/2010 жаркое (сущ.) [ru] жаркое (сущ.) تلفظ 0 رأی
10/01/2010 чувствуют [ru] чувствуют تلفظ 0 رأی
10/01/2010 поражения [ru] поражения تلفظ 0 رأی
10/01/2010 полного [ru] полного تلفظ 0 رأی
10/01/2010 защитная [ru] защитная تلفظ 0 رأی
10/01/2010 посредственности [ru] посредственности تلفظ 0 رأی
10/01/2010 трясине [ru] трясине تلفظ 0 رأی
10/01/2010 погряз [ru] погряз تلفظ 0 رأی
10/01/2010 дружелюбны [ru] дружелюбны تلفظ 0 رأی
10/01/2010 подозревают [ru] подозревают تلفظ 0 رأی
10/01/2010 щеголеватый [ru] щеголеватый تلفظ 0 رأی
10/01/2010 волновать [ru] волновать تلفظ 0 رأی
10/01/2010 волнует [ru] волнует تلفظ 0 رأی
10/01/2010 набрасываются [ru] набрасываются تلفظ 0 رأی
10/01/2010 ненадолго [ru] ненадолго تلفظ 0 رأی
10/01/2010 сможешь [ru] сможешь تلفظ 0 رأی
10/01/2010 пренебрегал [ru] пренебрегал تلفظ 0 رأی