دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2010 хламом [ru] хламом تلفظ 0 رأی
10/01/2010 перекидал [ru] перекидал تلفظ 0 رأی
10/01/2010 упряжи [ru] упряжи تلفظ 0 رأی
10/01/2010 мусора [ru] мусора تلفظ 0 رأی
10/01/2010 загадке [ru] загадке تلفظ 0 رأی
10/01/2010 связаны [ru] связаны تلفظ 0 رأی
10/01/2010 твёрдая [ru] твёрдая تلفظ 0 رأی
10/01/2010 толщину [ru] толщину تلفظ 0 رأی
10/01/2010 восьмой [ru] восьмой تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 полая [ru] полая تلفظ 0 رأی
10/01/2010 твёрже [ru] твёрже تلفظ 0 رأی
10/01/2010 безликая [ru] безликая تلفظ 0 رأی
10/01/2010 разумны [ru] разумны تلفظ 0 رأی
10/01/2010 коллективно [ru] коллективно تلفظ 0 رأی
10/01/2010 стадо [ru] стадо تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 полушариями [ru] полушариями تلفظ 0 رأی
10/01/2010 столкнёмся [ru] столкнёмся تلفظ 0 رأی
10/01/2010 исход [ru] исход تلفظ 0 رأی
10/01/2010 выкупить [ru] выкупить تلفظ 0 رأی
10/01/2010 удачливой [ru] удачливой تلفظ 0 رأی
10/01/2010 нетерпелива [ru] нетерпелива تلفظ 0 رأی
10/01/2010 провалилась [ru] провалилась تلفظ 0 رأی
10/01/2010 страстью [ru] страстью تلفظ 0 رأی
10/01/2010 побочной [ru] побочной تلفظ 0 رأی
10/01/2010 извращённое [ru] извращённое تلفظ 0 رأی
10/01/2010 получая [ru] получая تلفظ 0 رأی
10/01/2010 собственное [ru] собственное تلفظ 0 رأی
10/01/2010 вложила [ru] вложила تلفظ 0 رأی
10/01/2010 заняла [ru] заняла تلفظ 0 رأی
10/01/2010 наскребла [ru] наскребла تلفظ 0 رأی