دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2010 задержусь [ru] задержусь تلفظ 0 رأی
09/01/2010 вёдро [ru] вёдро تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/01/2010 ведро [ru] ведро تلفظ 0 رأی
09/01/2010 пижамных [ru] пижамных تلفظ 0 رأی
09/01/2010 выбегать [ru] выбегать تلفظ 0 رأی
09/01/2010 накинь [ru] накинь تلفظ 0 رأی
09/01/2010 поворачивала [ru] поворачивала تلفظ 0 رأی
09/01/2010 отклоняясь [ru] отклоняясь تلفظ 0 رأی
09/01/2010 севера [ru] севера تلفظ 0 رأی
09/01/2010 текла [ru] текла تلفظ 0 رأی
09/01/2010 становилась [ru] становилась تلفظ 0 رأی
09/01/2010 раскинувшаяся [ru] раскинувшаяся تلفظ 0 رأی
09/01/2010 птицами [ru] птицами تلفظ 0 رأی
09/01/2010 кишела [ru] кишела تلفظ 0 رأی
09/01/2010 птички [ru] птички تلفظ 0 رأی
09/01/2010 ветку [ru] ветку تلفظ 0 رأی
09/01/2010 скакали [ru] скакали تلفظ 0 رأی
09/01/2010 трель [ru] трель تلفظ 0 رأی
09/01/2010 рассыпав [ru] рассыпав تلفظ 0 رأی
09/01/2010 жаворонок [ru] жаворонок تلفظ 0 رأی
09/01/2010 полевой [ru] полевой تلفظ 0 رأی
09/01/2010 запела [ru] запела تلفظ 0 رأی
09/01/2010 стебле [ru] стебле تلفظ 0 رأی
09/01/2010 сухом [ru] сухом تلفظ 0 رأی
09/01/2010 пристроилась [ru] пристроилась تلفظ 0 رأی
09/01/2010 птичка [ru] птичка تلفظ 0 رأی
09/01/2010 отстранялся [ru] отстранялся تلفظ 0 رأی
09/01/2010 заботами [ru] заботами تلفظ 0 رأی
09/01/2010 раздираемый [ru] раздираемый تلفظ 0 رأی
09/01/2010 подкрадывающимся [ru] подкрадывающимся تلفظ 0 رأی