دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/02/2012 Maurits [sv] Maurits تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Hans-Olof [sv] Hans-Olof تلفظ 0 رأی
20/02/2012 George [sv] George تلفظ 1 رأی
20/02/2012 Heinz [sv] Heinz تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Reino [sv] Reino تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Toivo [sv] Toivo تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Mickael [sv] Mickael تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Ellert [sv] Ellert تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Levin [sv] Levin تلفظ 0 رأی
26/05/2011 angripas [sv] angripas تلفظ 0 رأی
26/05/2011 bekämpas [sv] bekämpas تلفظ 0 رأی
26/05/2011 tjänstemannadrivna [sv] tjänstemannadrivna تلفظ 0 رأی
26/05/2011 motsträvigt [sv] motsträvigt تلفظ 0 رأی
26/05/2011 implementeringen [sv] implementeringen تلفظ 0 رأی
26/05/2011 administratörer [sv] administratörer تلفظ 0 رأی
26/05/2011 strejkrätten [sv] strejkrätten تلفظ 0 رأی
26/05/2011 kollektivavtalsmodellen [sv] kollektivavtalsmodellen تلفظ 0 رأی
26/05/2011 hage [sv] hage تلفظ 0 رأی
26/05/2011 friluftsmuseum [sv] friluftsmuseum تلفظ 0 رأی
26/05/2011 inkomstkälla [sv] inkomstkälla تلفظ 0 رأی
26/05/2011 invigning [sv] invigning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/05/2011 efterfölja [sv] efterfölja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/05/2011 tillsvidareanställningar [sv] tillsvidareanställningar تلفظ 0 رأی
25/05/2011 lagstöd [sv] lagstöd تلفظ 0 رأی
25/05/2011 heltidsanställning [sv] heltidsanställning تلفظ 0 رأی
25/05/2011 könsorättvisor [sv] könsorättvisor تلفظ 0 رأی
25/05/2011 jämställdhetsfråga [sv] jämställdhetsfråga تلفظ 0 رأی
25/05/2011 riksbanken [sv] riksbanken تلفظ 0 رأی
25/05/2011 lönebildningen [sv] lönebildningen تلفظ 0 رأی
25/05/2011 normalarbetstiden [sv] normalarbetstiden تلفظ 0 رأی