دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2015 nitazoxanide [en] nitazoxanide تلفظ 0 رأی
11/11/2015 Erika Christensen [en] Erika Christensen تلفظ 0 رأی
11/11/2015 Geoffrey Firmin [en] Geoffrey Firmin تلفظ 0 رأی
11/11/2015 membranophone [en] membranophone تلفظ 0 رأی
11/11/2015 Seena Owen [en] Seena Owen تلفظ 0 رأی
11/11/2015 David Storey [en] David Storey تلفظ 0 رأی
09/12/2012 reality check [en] reality check تلفظ 0 رأی
09/12/2012 ridic [en] ridic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Thumbs down! [en] Thumbs down! تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Keep it real! [en] Keep it real! تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/12/2012 Common Sense [en] Common Sense تلفظ 0 رأی
09/12/2012 no kidding [en] no kidding تلفظ 0 رأی
09/12/2012 apotheosis [en] apotheosis تلفظ 1 رأی
09/12/2012 assiduous [en] assiduous تلفظ 1 رأی
09/12/2012 armamentarium [en] armamentarium تلفظ 0 رأی
09/12/2012 axiomatic [en] axiomatic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Pharrell Williams [en] Pharrell Williams تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Uncle Albert [en] Uncle Albert تلفظ 0 رأی
09/12/2012 predicament [en] predicament تلفظ 1 رأی
09/12/2012 Esmeralda [en] Esmeralda تلفظ 0 رأی
09/12/2012 transivity [en] transivity تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Hinchinbrook [en] Hinchinbrook تلفظ 0 رأی
09/12/2012 epigenetic [en] epigenetic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 vivu [en] vivu تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Lazarsfeld [en] Lazarsfeld تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Durrie [en] Durrie تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Vicky Isley [en] Vicky Isley تلفظ 0 رأی
09/12/2012 organizes [en] organizes تلفظ 0 رأی
09/12/2012 cross-dresser [en] cross-dresser تلفظ 0 رأی
24/04/2012 Brangelina [en] Brangelina تلفظ 0 رأی