دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2012 Johann Christoph Pepusch [de] Johann Christoph Pepusch تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Abdominoskopie [de] Abdominoskopie تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Konnotat [de] Konnotat تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Bossierhammer [de] Bossierhammer تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Leupold [de] Leupold تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Drewsen Spezialpapiere [de] Drewsen Spezialpapiere تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Dendrogramm [de] Dendrogramm تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/07/2011 Bettfunktion [de] Bettfunktion تلفظ 0 رأی
06/07/2011 rollbar [de] rollbar تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Drehelement [de] Drehelement تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Überhangmandat [de] Überhangmandat تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Wellenfeder [de] Wellenfeder تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Sexspielzeug [de] Sexspielzeug تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Verantwortungslosigkeit [de] Verantwortungslosigkeit تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Rückenverstellung [de] Rückenverstellung تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Kombielement [de] Kombielement تلفظ 0 رأی
06/07/2011 abklappbar [de] abklappbar تلفظ 0 رأی
06/07/2011 verlängerbar [de] verlängerbar تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Fußstütze [de] Fußstütze تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Materialmix [de] Materialmix تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Abholpreis [de] Abholpreis تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Textilleder [de] Textilleder تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Großwildjagd [de] Großwildjagd تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Geburtsfehler [de] Geburtsfehler تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Speckschlampe [de] Speckschlampe تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Lakonie [de] Lakonie تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Arzttochter [de] Arzttochter تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Armprothese [de] Armprothese تلفظ 0 رأی
06/07/2011 alttestamentlich [de] alttestamentlich تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Kriegsnot [de] Kriegsnot تلفظ 0 رأی