کاربر:

kenthn

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های kenthn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/10/2017 snart nog [sv] snart nog تلفظ 0 رأی
25/10/2017 tankeoreda [sv] tankeoreda تلفظ 0 رأی
25/10/2017 klippa ut [sv] klippa ut تلفظ 0 رأی
25/10/2017 stödundervisning [sv] stödundervisning تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden تلفظ 0 رأی
28/12/2013 traska [sv] traska تلفظ 0 رأی
28/12/2013 hagla [sv] hagla تلفظ 0 رأی
28/12/2013 dugga [sv] dugga تلفظ 1 رأی
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra تلفظ 0 رأی
28/12/2013 maffig [sv] maffig تلفظ 1 رأی
28/12/2013 skandera [sv] skandera تلفظ 0 رأی
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet تلفظ 0 رأی
28/12/2013 validitet [sv] validitet تلفظ 0 رأی
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals تلفظ 0 رأی
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa تلفظ 0 رأی
28/12/2013 däld [sv] däld تلفظ 0 رأی
28/12/2013 separatist [sv] separatist تلفظ 0 رأی
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp تلفظ 0 رأی
28/12/2013 pingla [sv] pingla تلفظ 0 رأی
28/12/2013 Flik [sv] Flik تلفظ 1 رأی
28/12/2013 Spad [sv] Spad تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet تلفظ 0 رأی
10/12/2013 birka [sv] birka تلفظ 0 رأی
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern تلفظ 0 رأی
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern تلفظ 0 رأی
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig تلفظ 0 رأی
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig تلفظ 0 رأی
10/12/2013 angora [sv] angora تلفظ 0 رأی
10/12/2013 angostura [sv] angostura تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang تلفظ 0 رأی