دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2008 pouet [fr] pouet تلفظ 0 رأی
16/09/2008 où es-tu? [fr] où es-tu? تلفظ 1 رأی
16/09/2008 hey [fr] hey تلفظ 0 رأی
16/09/2008 bonjour [fr] bonjour تلفظ 4 رأی
16/09/2008 s'il [fr] s'il تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 joie de vivre [fr] joie de vivre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 dimanche [fr] dimanche تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 de rigueur [fr] de rigueur تلفظ 0 رأی
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] lieutenant colonel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 modéré [fr] modéré تلفظ 0 رأی
16/09/2008 léger [fr] léger تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 longueur [fr] longueur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 lentement [fr] lentement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 vite [fr] vite تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Québec [fr] Québec تلفظ 0 رأی
16/09/2008 giroux [fr] giroux تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] Je vais t'aimer تلفظ 0 رأی
16/09/2008 roquefort [fr] roquefort تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 Geoffroi [fr] Geoffroi تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Lascaux [fr] Lascaux تلفظ 0 رأی
16/09/2008 croisez [fr] croisez تلفظ 0 رأی
16/09/2008 cailloux [fr] cailloux تلفظ -1 رأی
16/09/2008 nadine [fr] nadine تلفظ 0 رأی
16/09/2008 jumeau [fr] jumeau تلفظ 0 رأی
16/09/2008 jeunesse [fr] jeunesse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 lacrosse [fr] lacrosse تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Pourbaix [fr] Pourbaix تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Figeac [fr] Figeac تلفظ 0 رأی
16/09/2008 valery larbaud [fr] valery larbaud تلفظ 0 رأی
16/09/2008 Michel Eyquem de Montaigne [fr] Michel Eyquem de Montaigne تلفظ 0 رأی