دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2009 traverse [en] traverse تلفظ 0 رأی
13/05/2009 spherical [en] spherical تلفظ 0 رأی
13/05/2009 Sisyphean [en] Sisyphean تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/05/2009 sinecure [en] sinecure تلفظ -2 رأی
09/05/2009 miasma [en] miasma تلفظ -1 رأی
09/05/2009 mercantile [en] mercantile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/05/2009 modernity [en] modernity تلفظ -1 رأی
09/05/2009 mineralogy [en] mineralogy تلفظ 0 رأی
09/05/2009 gala [en] gala تلفظ 1 رأی
09/05/2009 loath [en] loath تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/05/2009 Babel [en] Babel تلفظ 0 رأی
09/05/2009 deluge [en] deluge تلفظ 0 رأی
09/05/2009 flaccid [en] flaccid تلفظ 3 رأی