دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/02/2009 oivaline [et] oivaline تلفظ 0 رأی
15/02/2009 kui [et] kui تلفظ 0 رأی
15/02/2009 ilus [et] ilus تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Liisa [et] Liisa تلفظ 0 رأی
14/02/2009 karel [et] karel تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Aliide [et] Aliide تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Taali [et] Taali تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Liisabet [et] Liisabet تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Eva [et] Eva تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Stiina [et] Stiina تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Herman [et] Herman تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Arno [et] Arno تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/02/2009 postkaart [et] postkaart تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Oskar [et] Oskar تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Hille [et] Hille تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Liisu [et] Liisu تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Toomas [et] Toomas تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Eduard [et] Eduard تلفظ 0 رأی
14/02/2009 mari [et] mari تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Anton [et] Anton تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Marii [et] Marii تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Jaanus [et] Jaanus تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Helda [et] Helda تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Evald [et] Evald تلفظ 0 رأی
14/02/2009 uno [et] uno تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] Ma olen eestlane تلفظ 0 رأی
14/02/2009 aitäh [et] aitäh تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
14/02/2009 malle [et] malle تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Arnold [et] Arnold تلفظ 0 رأی
14/02/2009 Aino [et] Aino تلفظ 0 رأی