کاربر:

kardosbalint

مشترک تلفظ‌های kardosbalint شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu]
Laci a csoportelső تلفظ
0 رأی
25/06/2016 felold [hu]
felold تلفظ
0 رأی
25/06/2016 módosítójel [hu]
módosítójel تلفظ
0 رأی
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu]
Bíró András Zsolt تلفظ
0 رأی
25/06/2016 Kurultáj [hu]
Kurultáj تلفظ
0 رأی
13/07/2012 Villánykövesd [hu]
Villánykövesd تلفظ
0 رأی
13/07/2012 arányszám [hu]
arányszám تلفظ
0 رأی
13/07/2012 elhoz [hu]
elhoz تلفظ
-1 رأی
13/07/2012 elvisz [hu]
elvisz تلفظ
0 رأی
13/07/2012 édeskevés [hu]
édeskevés تلفظ
-1 رأی
13/07/2012 édesítő [hu]
édesítő تلفظ
-1 رأی
13/07/2012 kártalanítás [hu]
kártalanítás تلفظ
-1 رأی
13/07/2012 ámpolna [hu]
ámpolna تلفظ
0 رأی
13/07/2012 ampa [hu]
ampa تلفظ
0 رأی
13/07/2012 akona [hu]
akona تلفظ
0 رأی
13/07/2012 altáró [hu]
altáró تلفظ
0 رأی
13/07/2012 akríbia [hu]
akríbia تلفظ
0 رأی
13/07/2012 alán [hu]
alán تلفظ
0 رأی
13/07/2012 aneroid [hu]
aneroid تلفظ
0 رأی
13/07/2012 akkumulál [hu]
akkumulál تلفظ
0 رأی
13/07/2012 antinómia [hu]
antinómia تلفظ
0 رأی
13/07/2012 anasztigmát [hu]
anasztigmát تلفظ
0 رأی
13/07/2012 alluviális [hu]
alluviális تلفظ
0 رأی
13/07/2012 altaji [hu]
altaji تلفظ
0 رأی
13/07/2012 ámbitus [hu]
ámbitus تلفظ
0 رأی
13/07/2012 amfíbia [hu]
amfíbia تلفظ
0 رأی
13/07/2012 akromatikus [hu]
akromatikus تلفظ
0 رأی
13/07/2012 akvizíció [hu]
akvizíció تلفظ
0 رأی
13/07/2012 annotáció [hu]
annotáció تلفظ
0 رأی
13/07/2012 allotróp [hu]
allotróp تلفظ
0 رأی