دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] Laci a csoportelső تلفظ 0 رأی
25/06/2016 felold [hu] felold تلفظ 0 رأی
25/06/2016 módosítójel [hu] módosítójel تلفظ 0 رأی
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] Bíró András Zsolt تلفظ 0 رأی
25/06/2016 Kurultáj [hu] Kurultáj تلفظ 0 رأی
13/07/2012 Villánykövesd [hu] Villánykövesd تلفظ 0 رأی
13/07/2012 arányszám [hu] arányszám تلفظ 0 رأی
13/07/2012 elhoz [hu] elhoz تلفظ -1 رأی
13/07/2012 elvisz [hu] elvisz تلفظ 0 رأی
13/07/2012 édeskevés [hu] édeskevés تلفظ -1 رأی
13/07/2012 édesítő [hu] édesítő تلفظ -1 رأی
13/07/2012 kártalanítás [hu] kártalanítás تلفظ -1 رأی
13/07/2012 ámpolna [hu] ámpolna تلفظ 0 رأی
13/07/2012 ampa [hu] ampa تلفظ 0 رأی
13/07/2012 akona [hu] akona تلفظ 0 رأی
13/07/2012 altáró [hu] altáró تلفظ 0 رأی
13/07/2012 akríbia [hu] akríbia تلفظ 0 رأی
13/07/2012 alán [hu] alán تلفظ 0 رأی
13/07/2012 aneroid [hu] aneroid تلفظ 0 رأی
13/07/2012 akkumulál [hu] akkumulál تلفظ 0 رأی
13/07/2012 antinómia [hu] antinómia تلفظ 0 رأی
13/07/2012 anasztigmát [hu] anasztigmát تلفظ 0 رأی
13/07/2012 alluviális [hu] alluviális تلفظ 0 رأی
13/07/2012 altaji [hu] altaji تلفظ 0 رأی
13/07/2012 ámbitus [hu] ámbitus تلفظ 0 رأی
13/07/2012 amfíbia [hu] amfíbia تلفظ 0 رأی
13/07/2012 akromatikus [hu] akromatikus تلفظ 0 رأی
13/07/2012 akvizíció [hu] akvizíció تلفظ 0 رأی
13/07/2012 annotáció [hu] annotáció تلفظ 0 رأی
13/07/2012 allotróp [hu] allotróp تلفظ 0 رأی