کاربر:

kardosbalint

مشترک تلفظ‌های kardosbalint شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
25/06/2016
Laci a csoportelső تلفظ
Laci a csoportelső [hu] 0 رأی
25/06/2016
felold تلفظ
felold [hu] 0 رأی
25/06/2016
módosítójel تلفظ
módosítójel [hu] 0 رأی
25/06/2016
Bíró András Zsolt تلفظ
Bíró András Zsolt [hu] 0 رأی
25/06/2016
Kurultáj تلفظ
Kurultáj [hu] 0 رأی
13/07/2012
Villánykövesd تلفظ
Villánykövesd [hu] 0 رأی
13/07/2012
arányszám تلفظ
arányszám [hu] 0 رأی
13/07/2012
elhoz تلفظ
elhoz [hu] -1 رأی
13/07/2012
elvisz تلفظ
elvisz [hu] 0 رأی
13/07/2012
édeskevés تلفظ
édeskevés [hu] -1 رأی
13/07/2012
édesítő تلفظ
édesítő [hu] -1 رأی
13/07/2012
kártalanítás تلفظ
kártalanítás [hu] -1 رأی
13/07/2012
ámpolna تلفظ
ámpolna [hu] 0 رأی
13/07/2012
ampa تلفظ
ampa [hu] 0 رأی
13/07/2012
akona تلفظ
akona [hu] 0 رأی
13/07/2012
altáró تلفظ
altáró [hu] 0 رأی
13/07/2012
akríbia تلفظ
akríbia [hu] 0 رأی
13/07/2012
alán تلفظ
alán [hu] 0 رأی
13/07/2012
aneroid تلفظ
aneroid [hu] 0 رأی
13/07/2012
akkumulál تلفظ
akkumulál [hu] 0 رأی
13/07/2012
antinómia تلفظ
antinómia [hu] 0 رأی
13/07/2012
anasztigmát تلفظ
anasztigmát [hu] 0 رأی
13/07/2012
alluviális تلفظ
alluviális [hu] 0 رأی
13/07/2012
altaji تلفظ
altaji [hu] 0 رأی
13/07/2012
ámbitus تلفظ
ámbitus [hu] 0 رأی
13/07/2012
amfíbia تلفظ
amfíbia [hu] 0 رأی
13/07/2012
akromatikus تلفظ
akromatikus [hu] 0 رأی
13/07/2012
akvizíció تلفظ
akvizíció [hu] 0 رأی
13/07/2012
annotáció تلفظ
annotáció [hu] 0 رأی
13/07/2012
allotróp تلفظ
allotróp [hu] 0 رأی